ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา
กิจกรรม ปี 2561 - ปี 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
สังสรรค์ปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561
อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ป.1และป.3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 9,12 กุมภาพันธ์ 2561
งานสัมมนาวันการศึกษาเอกชน100 ปี ระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2561
อนุบาล 1-3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 5,6,7 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการมอบเงินรางวัลแด่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน
วิชาการ " 100 ปี การศึกษาเอกชน " โรงเรียนดรุณาราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
รับรางวัล O-NET และรับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ทัศนศึกษาป.4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
เข้าร่วม โครงการ ชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจ "คนละก้าว"
เพื่อโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมิน        
ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ถวายปัจจัยกิจกรรมขนทรายเข้าวัดเนื่องในประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
อบรม STEM
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
มอบเกียรติบัตรนิเทศห้องเรียนห้องประกอบ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2561
เข้าร่วมเปิดงาน ชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจ
"คนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
อบรม Executive Function
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ตรวจห้องเรียน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
การประชุมสัมมนาครูดรุณาราชบุรี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561
ประชุมครูก่อนเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
องค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ให้ความรู้เรื่องเอดส์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
จัดนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561
กิจกรรมไหว้ครู
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นป.3 การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กิจกรรมจิตอาสา มอบเงินให้ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
การตรวจ นิเทศ และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโดย    
คณะกรรมการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ         
ประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม  2561
รับ โล่ สถานศึกษาพอเพียง ในงาน S ymposium 2018
และทางโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2561
อบรม Active Learning
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2561
ไอติมหลอด สมุนไพร ป.4
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นป.2 เค้กกล้วยน้ำว้า
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
อบรมอนุบาล Kinder EF&EL
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมลานคุณธรรม อนุบาล 3
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
ป.4 ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.5
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561
อบรมอนุบาล ระบบทางไกลการพัฒนาเรียนรู้คณิตสาสตร์
เมื่อวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561
เวียนเทียนและถวายเงินทำบุญ
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย 
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ของ สสวท.
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ศึกษาดูงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 3 เรื่องดอกบัว
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชาคมรับฟังความคิด
เห็น (PUBLIC FORUM)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ป.4
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 2 เรื่องไข่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนระดับประฐมวัย                      
ที่ประสพความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ป.3
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
วันสันติภาพโลก
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
อบรมธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
ร่วมงานวิชาการ เปิดโลกวิชาการ บ้านสารสิทธิ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.5
เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561
ค่ายEnglish Camp
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
(ระดับปฐมวัย)
เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561
พิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์        
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561
งานขบวนแห่รถเจ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561
พิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
(ระดับประถมศึกษา)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ครู D.A.R.E
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและภาคี 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
คณะละคร คนทำคนดู แสดงละครเรื่องพระสังข์ ให้กับ
อนุบาล 1-3 รับชมกัน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ถวายปัจจัยกฐินวัดป่าวิมุตยาราม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2561
กีฬาสี
28-30 พฤศจิกายน  2561
งานวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 7-10 ธันวาคม 2561
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี
ถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา จาก ศึกษานิเทศก์ สำนัก
งานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
สังสรรค์ปีใหม่
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ และทำบุญโรงเรียน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
กิจกรรมธรรมะ ป.2
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
ทัศนศึกษาอนุบาล 3
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
แนะแนวโรงเรียนสาธิต มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
แนะแนวโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ทัศนศึกษาอนุบาล 2
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
กิจกรรมลูกเสือ ป.2
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
กิจกรรมลูกเสือ ป.1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ทัศนศึกษาอนุบาล 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ทัศนศึกษา ป.1
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
ทัศนศึกษา ป.5
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
กิจกรรมธรรมะป.1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
ทัศนศึกษา ป.3
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 3
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดวาดภาพ                 
จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ครูและนักเรียนชั้นป.6  เข้าชมงาน นิทรรศการ          
วิชาการดอนตูม 62
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ทัศนศึกษา ป.2
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ทัศนศึกษา ป.4
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันคิดเลขเร็ว                 
งานวันการศึกษาเอกชน ณ สวนนงนุช
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
แข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน
โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนทัศน์ใหม่ในการวัด              
และประเมินผล
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
  ทัศนศึกษา ป. 6
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล ให้ครูและนักเรียน แข่งขัน
ทักษะวิชาการเอกชน ระดับภาคกลาง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                          
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562