ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
อบรมธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นป.5-ป.6
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เดินพาเหรด100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รวมพลัง รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชาชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรมลานคุณธรมอนุบาล 2
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
นิเทศการสอนครูระดับประถม
เมื่อวันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560
ชมละคร จากคณะเพลงฉ่อย โอเล่
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.4
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ทัศนศึกษาชั้นป.6
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
การแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร จากคณะ
แสดงละครฅนทำคนดู
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กีฬาสี ปี 60
เมื่อวันที่ 4,6-7 ธันวาคม 2560
งานนิทรรศการวิชาการ และประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
กิจกรรม ปี 2560 - ปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
สังสรรค์ปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561
อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ป.1และป.3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 9,12 กุมภาพันธ์ 2561
งานสัมมนาวันการศึกษาเอกชน100 ปี ระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2561
อนุบาล 1-3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 5,6,7 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการมอบเงินรางวัลแด่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน
วิชาการ " 100 ปี การศึกษาเอกชน " โรงเรียนดรุณาราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
รับรางวัล O-NET และรับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ทัศนศึกษาป.4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
เข้าร่วม โครงการ ชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจ "คนละก้าว"
เพื่อโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมิน        
ความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ถวายปัจจัยกิจกรรมขนทรายเข้าวัดเนื่องในประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
อบรม STEM
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561
มอบเกียรติบัตรนิเทศห้องเรียนห้องประกอบ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2561
เข้าร่วมเปิดงาน ชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจ
"คนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
อบรม Executive Function
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ตรวจห้องเรียน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
การประชุมสัมมนาครูดรุณาราชบุรี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561
ประชุมครูก่อนเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
องค์กรเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ให้ความรู้เรื่องเอดส์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
จัดนิทรรศการสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561
กิจกรรมไหว้ครู
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นป.3 การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กิจกรรมจิตอาสา มอบเงินให้ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
การตรวจ นิเทศ และติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโดย    
คณะกรรมการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ         
ประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม  2561
รับ โล่ สถานศึกษาพอเพียง ในงาน S ymposium 2018
และทางโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2561
อบรม Active Learning
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2561
ไอติมหลอด สมุนไพร ป.4
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
ภูมิปัญญาท้องถิ่นป.2 เค้กกล้วยน้ำว้า
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
อบรมอนุบาล Kinder EF&EL
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมลานคุณธรรม อนุบาล 3
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561
ป.4 ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.5
เมื่อวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561
อบรมอนุบาล ระบบทางไกลการพัฒนาเรียนรู้คณิตสาสตร์
เมื่อวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561
เวียนเทียนและถวายเงินทำบุญ
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย 
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ของ สสวท.
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561
ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ศึกษาดูงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 3 เรื่องดอกบัว
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชาคมรับฟังความคิด
เห็น (PUBLIC FORUM)
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ป.4
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ อนุบาล 2 เรื่องไข่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนระดับประฐมวัย                      
ที่ประสพความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ป.3
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561