โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
กิจกรรม ปี 2560
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ข่าวการศึกษา
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
อบรมธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นป.5-ป.6
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เดินพาเหรด100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รวมพลัง รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชาชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรมลานคุณธรมอนุบาล 2
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
นิเทศการสอนครูระดับประถม
เมื่อวันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560
ชมละคร จากคณะเพลงฉ่อย โอเล่
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.4
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560