โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ข่าวการศึกษา
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560
กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
อบรมธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นป.5-ป.6
เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
เดินพาเหรด100 ปี ธงชาติไทย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รวมพลัง รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชาชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรมลานคุณธรมอนุบาล 2
เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
นิเทศการสอนครูระดับประถม
เมื่อวันที่ 17-21 กรกฏาคม 2560
ชมละคร จากคณะเพลงฉ่อย โอเล่
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.4
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ทัศนศึกษาชั้นป.6
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
การแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร จากคณะ
แสดงละครฅนทำคนดู
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กีฬาสี ปี 60
เมื่อวันที่ 4,6-7 ธันวาคม 2560
งานนิทรรศการวิชาการ และประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
กิจกรรม ปี 2560 - ปี 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
สังสรรค์ปีใหม่
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561
อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ป.1และป.3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 9,12 กุมภาพันธ์ 2561
งานสัมมนาวันการศึกษาเอกชน100 ปี ระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2561
อนุบาล 1-3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
เมื่อวันที่ 5,6,7 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการมอบเงินรางวัลแด่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน
วิชาการ " 100 ปี การศึกษาเอกชน " โรงเรียนดรุณาราชบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
รับรางวัล O-NET และรับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ทัศนศึกษาป.4 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
อบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561