โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
ปรัชญา
คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมจะเป็นหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  นำความรู้สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างพอเพียง

พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (Moral&Ethics)
๒. จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เนื้อหามีความทันสมัย ร่วมสมัยหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันและอยู่ในความสนใจของสังคม (Theory of Knowledge)
๓. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการเรียนรู้วิธีเรียน (Learning how to learn) และเป็นการเรียนด้วยความอยากรู้ (Active Learning) อย่างมีทิศทาง (Learning)
๔. จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication)
๕. จัดให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (Creative Thinking)
๖. จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ ๒ โลกศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลโลก (World Citizen)
๗. สอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียน และประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Efficient Economy)
Copyright  2017 by โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม Banpong vittayakhom School 8/3 .หน้าสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110  E-Mail : bpwit.net@gmail.com โทรศัพท์ 032-221470
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ