โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
                 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาระดับใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ๒  จังหวัดราชบุรี  ตั้งอยู่เลขที่  ๘/๓  ถนนหน้าสถานีรถไฟ  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และมีประวัติความเป็นมาสรุปได้ดังนี้
                   พ.ศ.  ๒๔๙๒ - ๒๕๐๗  ชื่อโรงเรียนสมานวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๕  ถนนค่ายหลวง  ตลาดบ้านโป่ง  เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  เปิดทำการสอนชั้น ป.๑ -ป.๔  มีนายสมาน  ระวังงาน  เป็นผู้จัดการ
                   พ.ศ.  ๒๕๐๗ - ๒๕๒๐  เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม  ย้ายมาตั้งที่  เลขที่  ๑๔  ถนนหน้าสถานีรถไฟ  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เป็นอาคารไม้  ๒  ชั้น  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น  นายสมบูรณ์  สุคนธสรรพ์  เป็นผู้จัดการ
                   พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๓๘  ใช้ชื่อบ้านโป่งวิทยาคม  ย้ายมาตั้งเลขที่  ๘/๓  ถนนหน้าสถานีรถไฟ  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เป็นอาคารคอนกรีต  ๒  ชั้น เปิดสอนระดับ  ป.๑-ป.๖  นายเล็ก  เทพประทุน  เป็นผู้รับใบอนุญาต 
                   พ.ศ.  ๒๕๓๘ - ๒๕๖๐  ใช้ชื่อบ้านโป่งวิทยาคม  ตั้งอยู่  ณ  ที่ปัจจุบัน  มีอาคารคอนกรีต  ๓  ชั้น  เพิ่มอีก  ๑  หลัง อาคารคอนกรีต  ๔  ชั้น  ๑  หลัง อาคารคอนกรีต  ๒  ชั้น  ๑  หลัง และอาคารคอนกรีตชั้นเดียวสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา  ๑  หลัง  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  ๖  นางสาวสมสกุล  เทพประทุน  เป็นผู้รับใบอนุญาต
ประวัติโรงเรียน
Copyright  2017 by โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม Banpong vittayakhom School 8/3 .หน้าสถานีรถไฟ ต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110  E-Mail : bpwit.net@gmail.com โทรศัพท์ 032-221470
สีประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์   โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
รูปคบเพลิงมีรัศมี
    คบเพลิง  คือ   ความรุ่งโรจน์ สว่างไสว
    มีรัศมี
     คือ   แสงสว่าง
    รวมกันแล้วเป็นความหมายของปรัชญาที่ว่า คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ
สีเทาแดง
    สีเทา   คือ ความสุภาพและอ่อนโยน 
    สีแดง  คือ ความแข็งแรงทั้งกายและใจ
    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
    เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ